Zakład Zwiększonego Ryzyka

Realizując zobowiązanie wynikające z pkt. 14) do art. 261 a. 1. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1434) podaje się do publicznej wiadomości:

EKOBENZ SP. Z O.O. JEST ZAKŁADEM ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.

1.   Oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem

Prowadzący zakład

EKOBENZ Sp. z o. o.

Prezes Zarządu – Stanisław Jabłoński

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Taras

Wiceprezes Zarządu – Wojciech Welcz

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych – Mirosław Subczyński

Adres siedzibyul. Zimna 11; 20-204 Lublin;
Adres zakładu

Zakład Produkcji Paliw Syntetycznych z Bioetanolu

EKOBENZ Sp. z o. o.

Bogumiłów, ul. Zachodnia 10; 97-410 Kleszczów

Adres strony internetowej zakładuwww.ekobenz.pl
Telefon służbowy(+48) 81 745 19 28 (Siedziba firmy)
(+48) 81 822 84 22 (Zakład produkcyjny)
KRS0000259818
NIP946-25-46-583
REGON060199182

Kierujący Zakładem produkcyjnym w Bogumiłowie:

Imię i nazwisko

Funkcja

Nr Tel.

Adres e-mail

PIOTR KOŁBA

Dyrektor Zakładu

(+48) 533 326 914                     

p.kolba@ekobenz.pl

2.   Regulacje prawne

Zakład Produkcyjny Paliw Syntetycznych z Bioetanolu Ekobenz Sp. z o.o., ze względu na ilość magazynowanych substancji niebezpiecznych dla środowiska, został zakwalifikowany do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

3.   Zgłoszenie zakładu

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki nałożone na prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostały przez spółkę zrealizowane. Obowiązująca dokumentacja wymagana przez ustawę Prawo Ochrony Środowiska w postaci Zgłoszenia zakładu oraz Programu zapobiegania awariom została przedłożona właściwym organom tj. Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Państwowa Straż Pożarna w drodze decyzji pozytywnie zaopiniowała Program Zapobiegania Awariom.

4.   Opis działalności:

Zakład produkcyjny Ekobenz Sp. z o.o. zlokalizowany jest w strefie przemysłowej w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, gminie Kleszczów, miejscowości Bogumiłów, przy ul. Zachodniej 10.

Przedmiotem działalności Zakładu jest produkcja nowej generacji biokomponentów do paliw w procesie konwersji katalitycznej z alkoholu etylowego.

PKD   20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zakład prowadzi działalność w zakresie przyjmowania, magazynowania, zużycia, produkcji i wydawania wyrobów akcyzowych, a w szczególności:

 • Przyjmowania: alkoholu etylowego, propan-butan
 • Zużywania alkoholu etylowego, propan-butan
 • Produkcji: biowęglowodorów ciekłych, biowęglowodorów aromatycznych, propan-butan
 • Magazynowania alkoholu etylowego, biowęglowodorów ciekłych, biowęglowodorów aromatycznych , propan-butan
 • Wydawania , biowęglowodorów ciekłych, biowęglowodorów aromatycznych , propan-butan

5.   Rodzaje substancji chemicznych zakwalifikowanych jako niebezpieczne występujące na terenie zakładu:

Na terenie Zakładu produkcyjnego w Bogumiłowie znajdują się następujące substancje niebezpieczne:

 • Paliwa ciekłe: biowęglowodry ciekłe i biowęglowodory aromatyczne
 • Paliwa gazowe: gaz propan butan
 • Etanol

L.p.

Nazwa substancji

Nr WE

Nr CAS

Nr ONZ

Postać fizykochemiczna

Rodzaj zagrożenia

Alkohol etylowy200-578-6

64-17-5

1170

ciecz

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319 – Działa drażniąco na oczy

Biowęglowodory ciekłe701-193-0

1203

ciecz

H224 – Substancja ciekła łatwopalna, kategoria 1. Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

H315 – Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2. Działa drażniąco na skórę.

H304 – Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H350 – Rakotwórczość, kategoria 1B. Może powodować raka.

H340 – Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B. Może powodować wady genetyczne.

H336 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 – Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria 2. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Propan-butan270-681-9

68476-40-4

1965

gaz skroplony

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz,

H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem

Biowęglowodory aromatyczne265-199-0

64742-95-6

1268

ciecz

H226 – Łatwopalna ciecz i pary

H304 – Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H340 – Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B. Może powodować wady genetyczne.

H350 – Może powodować raka

6.   Rodzaje zagrożeń

Rodzaje głównych zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie zakładu:

 • pożar
 • wybuch
 • wyciek

Niezależnie od wielkości awarii, zagrożenie związane ze skażeniem środowiska (gleby i wody) występuje tylko na terenie zakładu. Skutki pożaru, wybuchu, rozszczelnienia w postaci promieniowania cieplnego, fali nadciśnienia i atmosfery wybuchowej mogą objąć swym zasięgiem zakład oraz tereny w jego sąsiedztwie.

7.   Zastosowane środki zapobiegania awariom i usuwania ich skutków

W celu nie dopuszczenia do powstania na terenie zakładu awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków zastosowano:

Techniczne systemy zabezpieczeń:

 • Aparaturę kontrolno – pomiarową wspomagającą i kontrolującą proces produkcji
 • System detekcji gazów palnych
 • Instalację wodociągową przeciwpożarową ze zbiornikiem wody PPOŻ, pompownią i hydrantami zewnętrznymi
 • Instalację wodociągową przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi
 • Instalację sygnalizacji pożaru z czujkami ręcznymi i ręcznymi ostrzegaczami pożaru z monitoringiem do KP PSP Bełchatów
 • Stałą instalację odgromową i uziemiającą
 • Stałą instalację gaśniczą wodno-pianową
 • Stałą instalację zraszaczową
 • Podręczny sprzęt gaśniczy
 • Tace przeciwrozlewowe przy zbiornikach magazynowych
 • Zestawy sorbentowe
 • Zawory oddechowe na zbiornikach
 • Drogi pożarowe
 • Zawory bezpieczeństwa na zbiornikach i urządzeniach produkcyjnych
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 • Rezerwowe zasilanie w energię elektryczną – agregat prądotwórczy
 • Podział na strefy pożarowe
 • Instalację elektryczną w strefach zagrożonych wybuchem w wykonaniu EX
 • Kanalizację przemysłową, deszczową, ściekową, przyzakładową oczyszczalnia ścieków
 • Oświetlenie awaryjne
 • Monitoring terenu zakładu – system telewizji przemysłowej i ochrona fizyczna

Organizacyjne systemy zabezpieczeń:

 • określenie, na wszystkich poziomach organizacji, poszczególnych obowiązków pracowników
 • prowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ
 • przestrzeganie przez pracowników zasad i warunków bezpieczeństwa wynikających z przepisów, wiedzy i książek eksploatacji poszczególnych maszyn i urządzeń
 • wykonywanie wszelkich czynności i operacji technologicznych zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów, konserwacji, remontów i prób działania technicznych zabezpieczeń
 • stały nadzór UDT i TDT nad urządzeniami i instalacjami mu podlegającymi
 • kontrola dostępu na teren zakładu, wejście przez tripod
 • zakaz palenia na terenie zakładu (poza strefami do tego wyznaczonymi)
 • zakaz używania telefonów komórkowych na instalacji produkcyjnej
 • system komunikacji wewnętrznej (wewnętrzna sieć telefoniczna, radiotelefony)
 • zapoznanie wszystkich pracowników z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem
 • odpowiednie oznakowanie znakami bezpieczeństwa

8.   Sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii:

Pracownicy zakładu w przypadku zauważenia awarii, pożaru lub innego niebezpieczeństwa mogącego być przyczyną pożaru, wycieku lub zagrożenia życia :

 • Odcinają dopływ substancji niebezpiecznej do uszkodzonego miejsca
 • Alarmują o zaistniałym zdarzeniu służby ratownicze oraz sąsiednie zakłady
 • Próbują ograniczyć skutki awarii przy wykorzystaniu instalacji zraszaczowej, tryskaczowej i podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Po ogłoszeniu ewakuacji, ewakuują się w ustalone miejsce zbiórki
 • Kierowcy autocystern znajdujących się na trenie zakładu zobowiązani są natychmiast przerwać nalew i udać się do punktu zbiórki dla ewakuowanych lub w inne miejsce wyznaczone przez kierującego akcją (ewentualnie o ile to nie będzie zagrażać kierowcy lub innym osobom znajdującym się w pobliżu – ewakuować autocysternę)

Do czasu przybycia na miejsce pierwszej jednostki straży pożarnej akcję ratowniczo- gaśniczą prowadzi Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik zmiany lub osoba przez niego upoważniona. Po przybyciu jednostki straży pożarnej osoba kierująca akcją ratowniczo-gaśniczą przekazuje dowodzenie przybyłemu dowódcy straży oraz udziela mu wszelkiej możliwej pomocy.

9.   Sposób ostrzegania w przypadku wystąpienia poważnej awarii:

Istotne znaczenie w organizacji działań ratunkowych ma zastosowany system komunikacyjny, w którego skład wchodzi:

 • całodobowa fizyczna ochrona terenu zakładu przez firmę ochroniarską oraz monitoring telewizyjny
 • oznakowanie znakami bezpieczeństwa,
 • wewnętrzna sieć telefoniczna i głosowa, środki łączności bezprzewodowej, (telefony, radiotelefony)
 • SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe z ręcznymi ostrzegaczami pożaru (przyciski ROP) monitorowany pożarowo przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
 • System detekcji gazów palnych

10.   Zalecane zachowanie ludności na wypadek wystąpienia zagrożenia na terenie zakładu:

 • Osoby znajdujące się w pobliskich domach mieszkalnych:
  • Pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach
  • Włączyć radioodbiornik telewizyjny lub radiowy na lokalną stację
  • Podporządkować się zaleceniom służb ratowniczych
 • Osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu zakładu:
  • Nie zbliżać się do terenu Zakładu
  • Oddalić się od terenu zakładu udając się w kierunku prostopadłym do wiatru
 • Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu zakładu:
  • Nie tarasować dróg dojazdowych
  • W miarę możliwości oddalić się z terenu zakładu
 • Pracownicy zakładów sąsiednich:
  • W przypadku polecenia przez służby ratownicze lub kierownictwo swojego zakładu przeprowadzić ewakuację zgodnie z obowiązującymi procedurami w danym zakładzie
 • W przypadku ogłoszenia alarmu – wezwania do ewakuacji przez lokalne służby należy:
  • Dostosować się do ich poleceń
  • Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i gazowe
  • Pozamykać okna i drzwi
  • Zabrać dokumenty i ciepłą odzież
  • Opuścić obiekt i udać się w wyznaczone przez służby miejsce
  • Otoczyć szczególną opieką dzieci i osoby starsze